Všeobecné obchodní podmínky

společnosti ALUWINDOW, s.r.o., IČO: 08791708 , se sídlem Vídeňská 262/125c, 619 00 Brno-Přízřenice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 115520.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Provozovatelem internetových stránek https://www.aluwindow.cz/ a prodávajícím je společnost:

 • ALUWINDOW, s.r.o.
 • IČO: 08791708
 • Se sídlem Vídeňská 262/125c, 619 00 Brno-Přízřenice
 • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115520
 • E-mail: info@aluwindow.cz
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti ALUWINDOW, s.r.o., IČO: 08791708, se sídlem Vídeňská 262/125c, 619 00 Brno-Přízřenice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115520, zastoupena Robertem Drewniakem, jednatelkou společnosti (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemné vztahy mezi smluvními stranami, vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“).

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy o dílo uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení Spotřebitele.

1.3 Prodávajícím je společnost ALUWINDOW, s.r.o., IČO: 08791708 , se sídlem Vídeňská 262/125c, 619 00 Brno-Přízřenice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 115520.

1.4 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, odlišná od Prodávajícího na druhé straně smluvního vztahu (dále také jako „Kupující“ nebo „Zákazník“).

1.5 Spotřebitelem je, dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění „každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“ (dále také jako „Spotřebitel“).

1.6 Právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

1.7 Je-li smluvní stranou právnická nebo fyzická podnikající osoba na straně Kupujícího, řídí se tyto vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách, která jsou obsažená v občanském zákoníku a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Podnikatelem je, dle ustanovení § 420 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, každý: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.“

1.8 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. VOP jsou dále doplněny Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů a Reklamačním řádem. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů a Reklamačním řádem v jejich plném znění. Všeobecné obchodní podmínky, Zásady ochrany a zpracování osobních údajů, Reklamační řád a  smlouva o dílo jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.9 Nákup zboží ze strany Kupujícího mu nezakládá právo užívat či jiným způsobem nakládat s právy duševního vlastnictví Prodávajícího nebo ostatních subjektů, jejichž zboží je Prodávajícím nabízeno k prodeji.

1.10 Smlouva o dílo se uzavírá v českém jazyce. V případě sporů ve znění mezi verzí smlouvy o dílo v českém jazyce a jejím případným cizojazyčným překladem je rozhodující znění smlouvy v českém jazyce.

1.11 Smlouva o dílo je Prodávajícím archivována v elektronické/vytištěné podobě a odeslána ve formě faktury Kupujícímu, a to společně s objednaným zbožím, při montáži zboží nebo následně formou emailu a není přístupná třetím subjektům. Udělí – li Kupující třetí osobě svolení k nahlédnutí do archivované smlouvy o dílo a podkladů s ní souvisejících, je tato pověřená třetí osoba oprávněna k nahlédnutí do výše uvedených dokumentů.

1.12 Prodávající si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky, Zásady ochrany a zpracování osobních údajů a Reklamační řád měnit, a to především z důvodu vývoje cen, z důvodu změny právní regulace či z důvodu vývoje technologií. Změněné Všeobecné obchodní podmínky, Zásady ochrany a zpracování osobních údajů nebo Reklamační řád Prodávající vyhlásí na internetových stránkách: https://www.aluwindow.cz/. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.13 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1. KOUPĚ A PRODEJ ZBOŽÍ

2.1 Předmětem smluvního vztahu mezi Prodávajícím na straně jedné a Kupujícím straně druhé, je výroba a dodávka, resp. výroba, dodávka a montáž zboží, v provedení, množství a kvalitě, jak je specifikováno ve smlouvě o dílo. Kupující souhlas s touto specifikací stvrdí svým podpisem obsaženým ve smlouvě o dílo. Podpisem Kupujícího se specifikace stává závaznou pro obě smluvní strany, tj. pro Prodávajícího i pro Kupujícího.

2.2 Nabídkou zboží se rozumí zboží nabízené prostřednictvím katalogu na internetových stránkách https://www.aluwindow.cz/. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Nabídka zboží je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít smlouvu o dílo ohledně tohoto zboží.

2.3 Koupě a prodej zboží se bude uskutečňovat na základě jednotlivé smlouvy o dílo, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to na základě objednávky kupujícího řádně doručené Prodávajícímu. Objednávka Kupujícího bude uskutečněna odesláním objednávky Prodávajícímu, kdy v tomto případě může být objednávka Kupujícího učiněna telefonicky, e-mailem, písemně nebo vyplněním formuláře umístěného na webových stránkách https://www.aluwindow.cz/. Jednotlivou smlouvou o dílo se rozumí jednotlivá objednávka Kupujícího potvrzená ze Strany Prodávajícího, na základě kterých došlo k uzavření jednotlivé smlouvy o dílo. Podmínky stanovené těmito VOP se vztahují na všechny jednotlivé smlouvy o dílo uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Nebude-li v jednotlivých dílčích smlouvách o dílo dohodnuto jinak, budou se tyto dílčí smlouvy o dílo a vztahy z nich vyplývající řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

 1. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

3.1 Kupujícímu je před odesláním objednávky a před uzavřením smlouvy o dílo dána možnost se plně seznámit s podmínkami smlouvy o dílo, všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačními podmínkami, zásadami ochrany a zpracování osobních údajů, a to přímo na internetových stránkách Prodávajícího https://www.aluwindow.cz/. Pokud Kupující uzavře s Prodávajícím smlouvu o dílo závazně a výslovně tím prohlašuje, že se plně seznámil se všemi výše uvedenými podmínkami.

3.2 Objednávka Kupujícího musí obsahovat datum vystavení, druh objednávaného zboží, specifikaci zboží, požadované množství zboží, adresu montáže zboží, v případě, že součástí smlouvy má být také montáž zboží, jména a telefonická spojení na osoby oprávněné převzít plnění, označení Kupujícího včetně adresy nebo sídla, IČ a DIČ, jméno a pracovní zařazení osoby, která objednávku vystavila a telefonické spojení na tuto osobu. Objednávka může obsahovat další dodací a podobné podmínky.

3.3 Objednávku lze učinit telefonicky, e-mailem, písemně nebo vyplněním formuláře umístěného na webových stránkách https://www.aluwindow.cz/. V případě telefonické objednávky je Kupující povinen ve lhůtě do 5 dnů zaslat Prodávajícímu objednávku dodatečně v písemné podobě, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.4 Po doručení objednávky potvrdí Prodávající její obdržení, a to písemně, e-mailem nebo telefonicky, pokud se strany nedohodly jinak. Prodávající současně, některým z výše uvedených způsobů, učiní Kupujícímu konkrétní nabídku, na základě objednávky Kupujícího.

3.5 Pokud objednávka neobsahuje některé náležitosti dle ustanovení 3.2 těchto VOP, může Prodávající požadovat její doplnění. Pokud chybějící skutečnosti nejsou nezbytné pro platné uzavření jednotlivé smlouvy o dílo, může Prodávající akceptovat i takto neúplnou objednávku.

3.6 Pokud Prodávající nebude souhlasit s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce, zejména pokud je nebude schopen splnit, informuje o tom Kupujícího do 10ti pracovních dnů ode dne doručení objednávky. Kupující v tomto případě zašle Prodávajícímu úpravu objednávky, případně zrušení objednávky nebo se společně dohodnou na jiném postupu.

3.7 V případě pochybností o okamžiku uzavření smlouvy se má za to, že umožněním převzetí a odebrání zboží Kupujícímu byla jednotlivá smlouva o dílo uzavřena.

3.8 Za den dodání zboží pro účely splatnosti kupní ceny a pro účely záruky se mezi smluvními stranami považuje den umožnění převzetí a odebrání zboží kupujícímu nebo den ukončení montáže daného zboží.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Dodací lhůtu stanovuje Prodávající samostatně v každé jednotlivé smlouvě o dílo. Je-li objednávka pro Prodávajícího nesplnitelná v požadované dodací lhůtě, oznámí to Prodávající Kupujícímu do 10ti pracovních dnů od obdržení objednávky s uvedením rozsahu splnitelnosti objednávky, eventuálně s náhradním řešením.

4.2 V případě objednání zboží bez montáže je závazek dodání zboží řádně splněn, je-li zboží dáno k dispozici Kupujícímu k odebrání v místě skladu Prodávajícího, který se nachází na adrese Vídeňská 262/125c, 619 00 Brno-Přízřenice; dodáním zboží Kupujícímu ze strany Prodávajícího (náš rozvoz), pokud se strany dohodly na tomto způsobu dodání nebo předáním objednaného zboží prvnímu dopravci k přepravě. V okamžiku splnění výše uvedených podmínek přechází nebezpečí škody na zboží a povinnost nést náklady na Kupujícího. Podmínky pro dodání a převzetí zboží mohou být stanoveny odlišně a to tak, že tyto budou specifikovány v jednotlivé smlouvě o dílo.

4.3 V případě objednání zboží s montáží je závazek dodání zboží řádně splněn řádným předáním zboží Kupujícímu a ukončením jeho montáže. Předáním a převzetím se rozumí stvrzení dodacího listu (předávacího protokolu) podpisem Kupujícího, které se uskuteční v místě provádění montáže daného zboží. V okamžiku splnění výše uvedených podmínek přechází nebezpečí škody na zboží a povinnost nést náklady na Kupujícího.

4.4 Kupující je povinen pro Prodávajícího zajistit k řádnému provádění montáže daného zboží:

 1. a) uvolnění všech pracovních ploch, kde bude montáž prováděna, odstranění překážek, které by bránily přístupu k těmto plochám,
 2. b) bezplatný odběr elektrické energie a vody,
 3. c) vstup pro Prodávajícího a pro osoby pověřené Prodávajícím do míst k provádění montáže zboží.

4.5 Při provádění montáže je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu přiměřenou součinnost, zejména pokud se jedná o zabezpečení příjezdu dopravních prostředků Prodávajícího, zabezpečení přístupu pracovníků Prodávajícího do objektu Kupujícího apod.

4.6 Vykazuje-li dodané zboží nebo jeho předávaná a přebíraná část vady či nedodělky, které podstatným způsobem nebrání užívání zboží či jeho části k sjednanému nebo obvyklému účelu, nebo není-li zboží zcela zkompletováno, je Kupující povinen zboží nebo jeho část převzít a podepsat předávací protokol s tím, že v takovém protokolu specifikuje zjištěné vady či nedodělky. Nebyl-li sjednán ve smlouvě termín pro odstranění vad a nedodělků, Prodávající je povinen vady neprodleně odstranit, tj. zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 2 týdnů od předání zboží, není-li s Kupujícím sjednáno jinak v předávacím protokole. Pokud vada či nedodělek není jednoznačně konkrétně specifikována v předávacím protokole, má se za to, že zboží bylo předáno bez takové vady či nedodělku.

4.7 Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

4.8 Prodávající předá zboží včetně náležitých dokladů (dodacích listů, faktur, aj.)

4.9 Dodávané zboží bude zabaleno obvyklým způsobem tak, aby bylo vyloučeno jeho případné poškození při transportu.

4.10 Kupující je povinen při převzetí zboží zajistit potvrzení jeho převzetí podpisem svým nebo podpisem oprávněné osoby na dodacím listu. Osoba přebírající zboží zároveň uvede na dodacím listu čitelně hůlkovým písmem údaje nezbytné ke své identifikaci, zejména své jméno, příjmení, případně pracovní zařazení.

4.11 Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem, kdy je zcela zaplacena sjednaná kupní cena za dodané zboží. Za rozhodný den se považuje ten, kdy má Prodávající celou kupní cenu připsánu na svém bankovním účtu nebo den, kdy byla celá kupní cena zaplacena Kupujícím v hotovosti.

 1. CENA

5.1 Cena za jednotlivé položky objednaného zboží je uvedena v jednotlivé smlouvě o dílo uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

5.2 Ceny jednotlivého zboží je Prodávající oprávněn měnit průběžně v závislosti na vývoji cen na trhu, změn kurzů při dovozu, změn cen vstupních nákladů apod. Pro stanovení ceny zboží je rozhodující údaj obsažený v jednotlivé smlouvě o dílo. Kupující se zavazuje, že se před učiněním objednávky bude informovat u Prodávajícího o aktuální výši ceny zboží.

5.3 V případě výslovné písemné dohody smluvních stran o ceně odlišné od ceny stanovené ve smlouvě o dílo, je rozhodnou cenou tato cena dohodnutá.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Ke dni umožnění převzetí a odebrání zboží kupujícímu v místě plnění, tj. v místě skladu Prodávajícího nebo ke dni dodání zboží ze strany Prodávajícího (náš rozvoz) nebo ke dni předání objednaného zboží Prodávajícím prvnímu dopravci k přepravě nebo ke dni ukončení montáže zboží a jeho převzetí Kupujícím (v závislosti na způsobu zvoleném Kupujícím), se Prodávající zavazuje vystavit daňový doklad (fakturu). Daňový doklad bude Kupujícímu předán společně s předmětem koupě (zbožím) nebo bude po předání zboží zaslán emailem, případně písemně na adresu Kupujícího.

6.2 Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího uhradit až 100 % ceny zboží jako zálohu před zahájením výroby zboží. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura“. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtená. V případě, že Kupující objednané zboží z jakéhokoli důvodu neodebere, bude zaplacená záloha započtena na smluvní pokutu ustanovení 7.3 těchto VOP.

6.3 Kupující je povinen uhradit kupní cenu v termínu uvedeném na daňovém dokladu.

6.4 Za termín uskutečnění úhrady je považován okamžik připsání celé fakturované částky na bankovní účet Prodávajícího, případně okamžik uhrazení celé částky v hotovosti.

6.5 Pokud je Kupující v prodlení s úhradou splatných částek, je Prodávající oprávněn započíst veškerá přijatá plnění na jakékoli své pohledávky vůči kupujícímu, bez ohledu na určení Kupujícím.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 Odstoupení od smlouvy o dílo ze strany Spotřebitele, se řídí ustanoveními § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kde je tento nárok Spotřebitele zakotven. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti Kupujícího nárok na odstoupení od smlouvy o dílo nevzniká. V tomto případě se prodej řídí občanským zákoníkem, z.č. 89/2012 Sb. v platném znění, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

7.2 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku č 89/2012 Sb. bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží na základě uzavřené smlouvy o dílo, resp. do 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje Prodávajícího písemně na adrese Vídeňská 262/125c, 619 00 Brno-Přízřenice nebo emailem na adrese info@aluwindow.cz. Zde Spotřebitel uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením identifikačního čísla objednávky, kopií faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. K uplatnění odstoupení od smlouvy po uplynutí výše uvedené lhůty, nebude Prodávající přihlížet. Odstoupení musí být Prodávajícímu doručeno do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží Kupujícím.

7.3 Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 zák. č, 89/2012, občanský zákoník, nelze odstoupit od smluv:

 1. a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení,
 2. b) dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. c) dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. d) dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. e) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným, pokud porušil jejich původní obal,
 6. f) dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 7. g) ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytne v určeném termínu,
 8. h) uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 9. i) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7.4 Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

7.5 V případě odstoupení od smlouvy, je Kupující povinen navrátit Prodávajícímu zakoupené zboží v původním stavu. Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě, že je zboží ze strany Kupujícího poškozeno, používáno nebo částečně opotřebeno nebo v případě vrácení nekompletního zboží má Prodávající právo tuto škodu vyčíslit a následně ji jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, s čímž Kupující výslovně souhlasí.

7.6 V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

7.7 V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající není povinen vrátit kupní cenu Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

7.8 Není výslovně možné zasílat vrácené zboží „na dobírku“. Takto zaslané zboží není povinen Prodávající přijmout.

7.9 Kupující bere výslovně na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, obdrží-li objednávku od Kupujícího, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím, porušil podstatným způsobem jakoukoli povinnost vyplývající z tohoto vztahu. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje za chování ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. SANKCE

8.1 V případě prodlení s úhradou fakturované kupní ceny, je Kupující povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Dosáhne-li prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části 30-ti dnů, je Kupující povinen zaplatit za každý započatý další den prodlení smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové dlužné částky.

8.2 Pokud je Kupující v prodlení s úhradou jakýchkoli splatných pohledávek Prodávajícího, má Prodávající právo umožnit další prodej pouze za hotové, případně je Prodávající oprávněn bez dalšího pozastavit další obchodování s Kupujícím.

8.3 Neodebere-li Kupující řádně objednané zboží, na které byla Prodávajícím vystavena zálohová faktura v souladu s ustanovením 6.2 těchto VOP, poté, co v souladu s ustanoveními těchto VOP došlo k uzavření smlouvy o dílo, je Kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100% z kupní ceny objednaného zboží. Prodávající je oprávněn použít k úhradě smluvní pokuty uhrazenou zálohu. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Prodávajícího. Tato výzva bude mít písemnou formu a bude zaslána prostřednictvím poštovních služeb, a to na poslední známou adresu Kupujícího. Smluvní pokuta nemá vliv na náhradu škody a poškozená strana má právo požadovat náhradu škody od druhé strany v plné výši. Smluvní strany tímto vylučují ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

8.4 V případě, že si Kupující neodebere jakékoli objednané zboží nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne sjednaného termínu dodání zboží, je Prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty za neodebrání objednaného zboží, a to ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny dodávaného a neodebraného zboží, za každý i jen započatý den prodlení s odebráním objednaného zboží. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Prodávajícího. Tato výzva bude mít písemnou formu a bude zaslána prostřednictvím poštovních služeb, a to na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní pokuta nemá vliv na náhradu škody a poškozená strana má právo požadovat náhradu škody od druhé strany v plné výši. Smluvní strany tímto vylučují ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

8.5 V případě, že montáž zboží není realizována pro porušení povinnosti Kupujícího poskytovat Prodávajícímu součinnost (zejm. odmítnutí provedení montáže zboží jeho části, účelové bránění v realizaci montáže díla apod.), je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny objednaného zboží. Smluvní pokuta je splatná na výzvu Prodávajícího. Tato výzva bude mít písemnou formu a bude zaslána prostřednictvím poštovních služeb, a to na adresu Kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní pokuta nemá vliv na náhradu škody a poškozená strana má právo požadovat náhradu škody od druhé strany v plné výši. Smluvní strany tímto vylučují ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Zásady ochrany a zpracování Vašich osobních údajů jsou upraveny v samostatném dokumentu Zásady ochrany a zpracování osobních údajů. Kupující potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů.

 1. EET

10.1 V případě platby v hotovosti je, podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1 Prodávající a Kupující se budou snažit veškeré spory vzniklé z těchto VOP, jednotlivých smluv o dílo nebo v souvislosti s nimi vyřešit pokud možno mimosoudní cestou.

11.2 Vznikne-li mezi Prodávajícím a Kupujícím spor z uzavřené smlouvy o dílo, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Kupující se může pro svou stížnost obrátit na Českou obchodní inspekci.

11.3 Pokud vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní prvek, sjednávají si smluvní strany, že vztah se řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.

11.4 Pro případ, že mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu a Prodávající a Spotřebitel se nedohodnou na vzájemném řešení tohoto sporu, může se Spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci-Ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.adr.coi.cz.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.2 Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné. Jazykem komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk.

12.3 Veškeré fakturační, doručovací a kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.aluwindow.cz/.

12.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné, účinné a závazné od 01. 02. 2019.

Vídeňská 262/125c, 619 00 Brno-Přízřenice

Vídeňská 262/125c, 619 00 Brno-Přízřenice